Virksomhedsplan 2015

Kapacitet

Den Forberedende Erhvervsskole Esbjerg Produktionsskole råder over egne bygninger på adressen Darumvej 140 – 6700 Esbjerg. Det samlede areal udgør ca. 2200 kvm.
Skolen har desuden indgået forpagtningsaftale vedr. drift af Hovedbibliotekets Café, Nørregade 19, Esbjerg.
Samt driften af skoleboden på Urban P skolen.
Skolen forventer at have 150 årselever ved udgangen af 2016.
Herudover forventes det, at der oprettes 2-4 lærepladser i samarbejde med Rybners (PBE)
Elevgennemstrømningen forventes at ligge på mellem 150 – 220 personer, afhængigt af den enkelte elevs forløb, der højst kan vare samlet 12 måneder, dog med mulighed for at give op til 2 måneders dispensation for samlet 10% af elevtallet. Et gennemsnitligt forløb på skolen er typisk ca. 6-7 måneder.
Skolen forventer at have et rimeligt antal fastansatte medarbejdere. Desuden tilstræbes det, at have tilknyttet ansatte på særlige vilkår, herunder i fleks- eller skånejobs, ligesom vi i et rimeligt omfang indgår aftaler med Jobcenter Esbjerg og andre aktører om arbejdsprøvning, virksomhedspraktik eller lignende.

 

Skolens værdigrundlag og formål

Produktionsskolen bygger på den danske folkeoplysnings værdier og traditioner og har den danske demokratiopfattelse som grundlag.
Skolen formidler dette gennem værkstedsbaseret undervisning, hvor den unge møder konkrete udfordringer, der har til formål at tilbyde et realkompetenceafklarende forløb (RKA) med hensyn til personlig dannelse og almene/uddannelsesmæssige/sociale og faglige kundskaber (viden og færdigheder), som forberedelse til uddannelse og/eller arbejde, idet uddannelsessigtet har den højeste prioritet. Der tilknyttes grundfagsundervisning for alle elever for at styrke grundfagsfagligheden og opnå adgangsgivende resultater til det videre forløb i ungdomsuddannelserne.
Vi tror grundlæggende på, at alle er gode til noget og har en anerkendende pædagogisk tilgang til eleverne. Ved at sætte fokus på elevens ressourcer /styrker frem for svagheder, fremmes efter vores overbevisning netop på sigt, elevens lyst til at kaste sig ud i det, som han/hun for nuværende måske ikke magter.

 

Målgrupper

Produktionsskolen henvender sig til den del af ungdomsårgangene, der ikke har påbegyndt eller afsluttet en kompetencegivende ungdomsuddannelse og ikke umiddelbart skønnes at være i stand til at gennemføre en sådan og/eller unge, som endnu ikke er forankret på arbejdsmarkedet, men inden for et år kan ses klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse.
Den primære målgruppe er unge under 25 år, men der kan tilbydes forløb til andre målgrupper/ aldersgrupper, evt. iværksat som indtægtsdækket virksomhed.

De fleste elever optages efter en målgruppevurdering fra UU men tilbuddet retter sig også mod unge dagpengeberettigede og kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som ikke er i tilfredsstillende uddannelse eller beskæftigelse.

KUU. Skolen har sekretariatsforpligtigelsen til UVM. For de fire KUU skoler, Varde, Vejen, Ribe, Esbjerg.
Der er halvårlige optag på skolen med 20 elever for hvert optag. Samarbejdet med Rybners og SOSU bliver et fokuspunkt for det næste år iht. Eksamens fag/dannelsesfag der ligge naturligt i samarbejdsskolernes virke.

 

Mål og opgaver

Det grundlæggende i skolens tilbud er kombinationen af den værkstedsbaserede og grundfagsteoretiske undervisning. Der som udgangspunkt har tilrettelæggelse og fremstilling af nødvendige og kvalitetsmæssige produktioner og/eller tjenesteydelser, der i henhold til Lov om produktionsskoler og de af skolens bestyrelse fastlagte rammer, kan afsættes på rimelige vilkår. Derudover tilbyder skolen andre undervisningsformer, for at differentiere elevernes kundskabstilegnelse og for at eleven bliver afklaret til optag på en ungdomsuddannelse. Produktionen er ikke målet i sig selv, men midlet til at bringe eleverne videre i uddannelse / beskæftigelse.

 

Undervisningens indhold og tilrettelæggelse

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den enkelte elev kan og får lyst til at lære.
Eleven skal, i samarbejde med skolens medarbejdere, afklare og perspektivere de personlige, sociale og faglige kompetencer, så man i fællesskab kan planlægge et forløb på skolen, der kan sikre en udvikling af disse, og hvor der kan skabes nye kompetencer. Dette sker gennem arbejdet med forløbsplanen
Skoleformen giver de unge praktiske og konkrete udfordringer på værkstederne. Der lægges vægt på kvalitet, og at man udnytter de indbyggede undervisningsmuligheder og udfordringer, som ligger i direkte forlængelse heraf, med henblik på integrering af bl.a.:

 

Undervisningsformer

Produktionsskolen tilrettelægger, sammen med den eleven – et udviklingsforløb, hvor der skal være en sammenhæng mellem den enkeltes læringsniveau, undervisningsbehov og undervisningens former og indhold. Undervisningen skal over de næste år udvikles med digitalisering som omdrejningspunkt, særligt med tanke i portofolio, vidensbank for den enkelte elev, og dokumentation for dannelses progressionen over forløbet.

Eleven vil normalt kunne deltage i følgende undervisningsformer:

Grundlæggende værkstedsundervisning, hvor eleven i et arbejdsfællesskab med læreren og de øvrige elever tilegner sig dele af et fags kultur, viden og færdigheder

 

Vejledning

Vejledningsansvaret er som udgangspunkt placeret hos alle faglærere i samarbejde med vejlederen. Medarbejderne samarbejder med og trækker på særlig viden hos UU-vejlederne og vejledere på andre uddannelsesinstitutioner.
Vejledningen vil have flg. former:

 

Psykologordning & mentorfunktion:

Skolen har sammen med øvrige uddannelsesinstitutioner i Esbjerg Kommune indgået en aftale om fælles psykologordning. Aftalen indebærer en pakke med et antal timer til konsultation for skolens elever og et antal timer til sparring og supervision af skolens medarbejdere.
Vi har desuden ansat en mentor på deltid. Mentors opgaver er bl.a.:

 

Særligt tilrettelagt undervisning

Der etableres, efter behov – særlig tilrettelagt undervisning i henhold til 1/3 reglen, hvor elever kan følge undervisning under anden lovgivning, kombineret med forløb på produktionsskolen. Denne undervisning etableres evt. i samarbejde med andre undervisningssteder. Undervisning i dansk og matematik skal tage udgangspunkt i elevens aktuelle forudsætninger
Skolen sikrer ligeledes, at elever med behov for specialundervisning, specialpædagogisk-/psykologisk bistand, henvises til relevante instanser.

 

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse.

Ordningen med lærlinge på produktionsskolernes værksteder er nu blevet permanentgjort og foregår i et konkret samarbejde mellem Rybners og EPS inden for Køkken / kantine / caféområdet, hvor unge tilbydes uddannelse som gastronomassistent (trin 1 til kokkeuddannelsen). Den unge, som skønnes ikke at kunne gennemføre uddannelsen ordinært, får gennem ordningen en reel kompetencegivende uddannelse via en individuelt tilrettelagt uddannelsesplan, hvor hele grundforløbet gennemføres på EPS. Ordningen skal tænkes overført til andre områder, fx inden for håndværk eller det merkantile område.

 

Skolemiljø

Skolen tilstræber et miljø, der skaber en logisk overgang (bygger bro) til uddannelse og/eller arbejde, hvor der er tid til samtale og fordybelse, men samtidig krav om engagement og medansvar og derigennem medindflydelse på skolens hverdag og rammer i øvrigt.
Produktionsskolen har derved en væsentlig opgave i at sikre et socialt trygt, overskueligt og inspirerende/motiverende læringsmiljø, som en naturlig ramme for elevernes videre kompetenceudvikling.
Der udarbejdes hvert 3. år en egentlig Undervisningsmiljø Vurdering (UMV)

 

Sundhedsfremmende tiltag

Skolen vil gerne fremstå som sundhedsfremmende ved at præsentere eleverne for sund kost og motion.
Vores mål er i 2016 at blive re-sundhedscertificeret inden for alle KRAMS-områderne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Stress). Vi er allerede i mål i forhold til Kost og Rygning og arbejder sammen med en konsulent fra Dansk Firma Idrætsforbund på at få de sidste områder opkvalificeret og dokumenteret.

 

Organisation/struktur

Skolens organisation forventes pr. 01.01.2016 at være bygget op omkring flg. funktioner:

En nærmere beskrivelse af indhold og formål med de enkelte værksteder/funktioner er lagt ud på skolens hjemmeside.

 

Opfølgning

For at vi kan danne os et indtryk af, hvordan det går vores elever efter forløbet, foretages en opfølgning 3-4 mdr. efter eleven har forladt skolen. Opfølgningen kan enten foregå på skolens initiativ, eller ved at eleven kontakter skolen, gennem en mundtlig eller skriftlig tilbagemelding.
Måden aftales med eleven ved den afsluttende vejledningssamtale, umiddelbart inden eleven forlader skolen.
Ved udslusning til kompetencegivende uddannelse og til fast, lønnet arbejde retter skolen skriftlig henvendelse til uddannelsesstedet eller arbejdsgiveren, med anmodning om en skriftlig bekræftelse på, at eleven fortsat er i gang med uddannelse/arbejde eller om den unge evt. har påbegyndt anden uddannelse eller andet arbejde. Denne opfølgning skal foregå tidligst efter 12 uger og senest 4 mdr. efter ophør.

 

Lokalt samarbejde

Produktionsskolen samarbejder med alle relevante uddannelsessteder, bl.a. Rybners, Social- og Sundhedsskoler, AMU-Center, Ungdomsskoler, AOF, Kommunikationscenter m.fl.
Af andre vigtige samarbejdspartnere kan nævnes:

 

Udvikling / fokusområder

Der skal i 2015-2016 sættes særlig fokus på flg. områder:

Et tæt samarbejde med UUE og Jobcenter gennem” Uddannelseshuset”

Værkstederne skal være i fokus i 2015-2016 for at højnes til nyere standart således den unge kan forholde sig til de arbejdsbetingelser og værksteder de vil møde i praktikker og på en evt. ny lærerplads/praktikplads.

Ligeledes vil skolen synliggøre elevens progression løbende i læringsprocessen, samt trivslen socialt som personligt og fagligt. Gennem RKA samtalerne, og ved at anvende Praxis online undervisningsmateriale, både færdigt materiale og lokalt lærerudviklet materiale der kan afspejle den enkelte elevs løbende indlærings progration.

Der skal etableres et innovationsværksted som på tværs af faglinjerne kan inspirere og kvalificere den unge til at søge mere viden og kendskab til egen faglighed. Ved at have ”fingrene i materiet” og involveres direkte.

Med det stigende elevtal, skal administrationsblokken renoveres og der skal etableres en butik med salg af egenproducerede vare ud til Darumvej. Deslige skal vi bruge undervisningsrum til grundfagsundervisning og administration. Som skal bygges på værkstedsfløjene. Herunder ovennævnte innovationsrum.

Udvidelse af kantinen bliver ligeledes en nødvendighed med det stigende antal elever.

Relaterede sider

Skolens historie
Målgruppe
Bestyrelse
Virksomhedsplan
Undervisnings miljøvurdering
Årsstatistik
Pædagogisk udgangspunkt
Udslusningsstrategi
Samarbejdsaftaler
Handelsbetingelser
Handlingsplan vedrørende sociale klausuler ​​